Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH QL,VP, Đoàn, ... chung

SKKN giáo viên chủ nhiệm lớp

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công tác chủ nhiệm lớp.

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp) Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD dành cho GVCN 

(Đang tiếp tục cập nhật...)

Xem tiếp...

loading...