Thứ 319062018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông Địa lí

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ kết hợp và phân tích tình hình sản xuất cây cà phê của nước ta trong thời gian từ 1985 tới 2001.

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về diện tích và sản lượng cà phê nhân nhân dưới đây hãy vẽ biểu đồ kết hợp và phân tích tình hình sản xuất cây cà phê của nước ta trong thời gian từ 1985 tới 2001.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Vẽ biểu đồ và nhận xét diện tích và sản lượng cây lạc nước ta trong thời gian từ 1985 đến 2001.

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Vẽ biểu đồ và nhận xét diện tích và sản lượng cây lạc nước ta trong thời gian từ 1985 đến 2001. Từ biểu đồ đã vẽ và bảng số liệu hãy nhận xét sự phát triển của cây lạc trong thời gian nói trên.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi trong cơ cấu vụ lúa trong thời gian 1991- 2000

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về diện tích và sản lượng lúa nước ta trong thời gian 1991- 2000. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi trong cơ cấu vụ lúa trong thời gian nói trên

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Vẽ biểu đồ và nhận xét tình hình biến động của diện tích cây công nghiệp hàng năm, lâu năm của nước ta trong thời gian từ 1990 đến 2001.

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Vẽ biểu đồ và nhận xét tình hình biến động của diện tích cây công nghiệp hàng năm, lâu năm của nước ta trong thời gian từ 1990 đến 2001.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: tính năng suất lúa và vẽ đồ thị tình hình sản xuất lúa nước ta trong thời gian 1990- 2000

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng so liệu về diện tích lúa nước ta trong thời gian 1990- 2000 hãy tính năng suất lúa và vẽ đồ thị tình hình sản xuất lúa nước ta trong thời gian trên. Từ bảng số liệu và biểu đồ hãy nhận xét tình hình sản xuất lúa nước ta trong thời gian 1990- 2000.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Vẽ và nhận xét tình hình phát triển của đàn trâu bò của nước ta trong thời gian 1980 tới 1998

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Vẽ và nhận xét tình hình phát triển của đàn trâu bò của nước ta trong thời gian 1980 tới 1998 theo bảng số liệu dưới đây. Từ biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét và rút ra các kết luận cần thiết.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Vẽ biểu đồ và nhân xét về diện tích và sản lượng phân theo vụ lúa các năm 1990 và 2000

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về diện tích và sản lượng phân theo vụ lúa các năm 1990 và 2000. Hãy vẽ biểu đồ cơ cấu diện tích và sản lượng lúa phân theo vụ. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét sự thay đổi cơ cấu vụ lúa nước ta.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Vẽ và nhận xét tình hình phát triển của đàn trâu bò của nước ta năm 2001.

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Vẽ và nhận xét tình hình phát triển của đàn trâu bò của nước ta năm 2001. Từ biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét và rút ra các kết luận cần thiết.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Vẽ biểu đồ và nhân xét cơ cấu ngành nông nghiệp nước ta phân theo các ngành trồng trọt chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp các năm 1991, 1995, 2001.

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Vẽ biểu đồ cơ cấu ngành nông nghiệp nước ta phân theo các ngành trồng trọt chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp các năm 1991, 1995, 2001.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Vẽ và nhận xét biểu đồ diện tích và sản lượng nuôi trồng thuỷ, hải sản của nước ta năm 1990 và 2004.

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Vẽ và nhận xét biểu đồ diện tích và sản lượng nuôi trồng thuỷ, hải sản của nước ta năm 1990 và 2004. Từ biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét và rút ra các kết luận cần thiết.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét về diện tích đất nông nghiệp năm 1990, 1995 và 2001

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Dựa vào bảng số liệu duới đây về diện tích đất nông nghiệp năm 1990, 1995 và 2001.(Đơn vị Nghìn ha)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Vẽ và nhận xét biểu đồ diện tích và sản lượng nuôi trồng thuỷ, hải sản của nước ta năm 2001 phân theo vùng

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Vẽ và nhận xét biểu đồ diện tích và sản lượng nuôi trồng thuỷ, hải sản của nước ta năm 2001 phân theo vùng. Từ biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét và rút ra các kết luận cần thiết.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét về diện tích đất nông nghiệp năm 1985, 1992 và 2000

 

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Dựa vào bảng số liệu duới đây về diện tích đất nông nghiệp năm 1985, 1992 và 2000. (Đơn vị Nghìn ha)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ và nhận xét biểu đồ cơ cấu diện tích nuôi trồng thuỷ, hải sản phân theo các vùng

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Hãy vẽ và nhận xét biểu đồ cơ cấu diện tích nuôi trồng thuỷ, hải sản phân theo các vùng Duyên hải miền Trung, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu long và các vùng khác.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: phân tích và giải thích sự thay đổi cơ cấu GDP và cơ cấu sử dụng lao động trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về cơ cấu sử dụng lao động và cơ cấu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) nước ta trong năm 2001. Qua biểu đồ hãy phân tích và giải thích sự thay đổi cơ cấu GDP và cơ cấu sử dụng lao động trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ và nhận xét đồ thị sản lượng lúa, bình quân sản lượng lúa tính theo đầu người và dân số của nước ta trong thời gian từ 1975 đến 2001.

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Từ bảng số liệu dưới đây hãy vẽ và nhận xét đồ thị sản lượng lúa, bình quân sản lượng lúa tính theo đầu người và dân số của nước ta trong thời gian từ 1975 đến 2001.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Vẽ biểu đồ và giải thích sự tăng trưởng của Tổng sản phẩm xã hội (GDP) của nền kinh tế nước ta

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Vẽ biểu đồ và giải thích sự tăng trưởng của Tổng sản phẩm xã hội (GDP) của nền kinh tế nước ta qua bảng số liệu dưói đây. (Đơn vị % /năm)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ cơ cấu sản lượng lúa phân theo các vùng, nhận xét và giải thích sự phân bố cây lúa nước ta

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về sản lượng lúa nước ta năm 1995- 2000, hãy vẽ biểu đồ cơ cấu sản lượng lúa phân theo:vùng Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long và cácvùng khác.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ đồ hình cột về tỉ lệ dân cư biết chữ từ 15 tuổi trở lên và nhận xét

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Vẽ và nhận xét biểu đồ hình cột dựa vào bảng số liệu tỉ lệ dân cư biết chữ từ 15 tuổi trở lên của một số nước khu vực Châu Á- Thái Bình Dương năm 1999. (Đơn vị % )

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi trong cơ cấu vụ lúa trong thời gian 1990- 2000

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về sản lượng lúa nước ta trong thời gian 1990- 2000. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi trong cơ cấu vụ lúa trong thời gian nói trên.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét về số lượng học sinh phổ thông phân theo cấp học các năm học 1992 - 2005.

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho biểu đồ sau đây về số lượng học sinh phổ thông phân theo cấp học các năm học 1992 - 2005. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét và rút ra những kết luận cần thiết. (Đơn vị Nghìn học sinh)

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...