thứ 721072018

bantintuvan24.7@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông Địa lí

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi trong cơ cấu vụ lúa trong thời gian 1991- 2000

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về diện tích và sản lượng lúa nước ta trong thời gian 1991- 2000. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi trong cơ cấu vụ lúa trong thời gian nói trên

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: tính năng suất lúa và vẽ đồ thị tình hình sản xuất lúa nước ta trong thời gian 1990- 2000

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng so liệu về diện tích lúa nước ta trong thời gian 1990- 2000 hãy tính năng suất lúa và vẽ đồ thị tình hình sản xuất lúa nước ta trong thời gian trên. Từ bảng số liệu và biểu đồ hãy nhận xét tình hình sản xuất lúa nước ta trong thời gian 1990- 2000.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét về thời gian chưa sử dụng của lao động tại các vùng

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về thời gian chưa sử dụng của lao động tại vùng nông thôn trong 12 tháng ở nước ta phân theo các vùng lớn sau đây. (Theo Kết quả điều tra của Lao động- và việc làm vào 1/7 năm 1998) Đơn vị % so với tổng số lao động.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Vẽ biểu đồ và nhân xét về diện tích và sản lượng phân theo vụ lúa các năm 1990 và 2000

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về diện tích và sản lượng phân theo vụ lúa các năm 1990 và 2000. Hãy vẽ biểu đồ cơ cấu diện tích và sản lượng lúa phân theo vụ. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét sự thay đổi cơ cấu vụ lúa nước ta.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét tình hình việc làm nước ta.

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về lực lượng lao động, số người cần giải quyết việc làm ở hai khu vực thành thị và nông thôn nước ta năm 1998, hãy vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét tình hình việc làm nước ta. (Số liệu của Bộ LĐ-TBXH năm 1998).

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Vẽ biểu đồ và nhân xét cơ cấu ngành nông nghiệp nước ta phân theo các ngành trồng trọt chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp các năm 1991, 1995, 2001.

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Vẽ biểu đồ cơ cấu ngành nông nghiệp nước ta phân theo các ngành trồng trọt chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp các năm 1991, 1995, 2001.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động theo ngành ở nước ta

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về lao động đang hoạt động kinh tế phân theo ngành các năm 1990, 1995 và 2000 dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động theo ngành ở nước ta. (Đơn vị tính Nghìn người )

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét về diện tích đất nông nghiệp năm 1990, 1995 và 2001

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Dựa vào bảng số liệu duới đây về diện tích đất nông nghiệp năm 1990, 1995 và 2001.(Đơn vị Nghìn ha)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Vẽ biểu đồ sự tăng trưởng tổng số dân và số dân sống trong khu vực thành thị trong thời gian 1990- 2004

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về số dân thành thị, nông thôn nước ta trong thời gian 1990- 2004 theo bảng số liệu dưới đây. Vẽ biểu đồ sự tăng trưởng tổng số dân và số dân sống trong khu vực thành thị trong thời gian nói trên. (Đơn vị nghìn người.)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét về diện tích đất nông nghiệp năm 1985, 1992 và 2000

 

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Dựa vào bảng số liệu duới đây về diện tích đất nông nghiệp năm 1985, 1992 và 2000. (Đơn vị Nghìn ha)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Vẽ biểu đồ số dân và tỉ lệ số dân sống trong khu vực thành thị trong thời gian 1990- 2004

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về số dân thành thị, nông thôn nước ta trong thời gian 1990- 2004 theo bảng số liệu dưới đây. Vẽ biểu đồ thể hiện rõ nhất số dân và tỉ lệ số dân sống trong khu vực thành thị trong thời gian nói trên. (Đơn vị nghìn người.)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: phân tích và giải thích sự thay đổi cơ cấu GDP và cơ cấu sử dụng lao động trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về cơ cấu sử dụng lao động và cơ cấu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) nước ta trong năm 2001. Qua biểu đồ hãy phân tích và giải thích sự thay đổi cơ cấu GDP và cơ cấu sử dụng lao động trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ về kết cấu theo tuổi của dân số nước ta năm 1979- 1999

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về kết cấu theo tuổi của dân số nước ta năm 1979- 1999, hãy vẽ biểu đồ thích hợp. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi trong kết cấu dân số nước ta.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Vẽ biểu đồ và giải thích sự tăng trưởng của Tổng sản phẩm xã hội (GDP) của nền kinh tế nước ta

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Vẽ biểu đồ và giải thích sự tăng trưởng của Tổng sản phẩm xã hội (GDP) của nền kinh tế nước ta qua bảng số liệu dưói đây. (Đơn vị % /năm)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ so sánh sự chệnh lệch mật độ các vùng năm 2001, nhận xét và rút ra các kết luận.

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về số dân và diện tích các vùng năm 2001. Hãy vẽ biểu đồ so sánh sự chệnh lệch mật độ các vùng. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét và rút ra các kết luận cần thiết.

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ đồ hình cột về tỉ lệ dân cư biết chữ từ 15 tuổi trở lên và nhận xét

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Vẽ và nhận xét biểu đồ hình cột dựa vào bảng số liệu tỉ lệ dân cư biết chữ từ 15 tuổi trở lên của một số nước khu vực Châu Á- Thái Bình Dương năm 1999. (Đơn vị % )

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: hãy nhận xét giải thích sự thay đổi số dân nước ta trong thời gian 1960-2001


Giải bài tập Địa lí:
(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về tỉ lệ sinh, tử của dân số nước trong thời gian 1960-2001, hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ lệ tăng dân số nước ta trong thời gian nói trên. Từ bảng số liệu và biêủ đồ đã vẽ hãy nhận xét giải thích sự thay đổi số dân nước ta trong thời gian nói trên. ( Đơn vị ‰)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét về số lượng học sinh phổ thông phân theo cấp học các năm học 1992 - 2005.

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho biểu đồ sau đây về số lượng học sinh phổ thông phân theo cấp học các năm học 1992 - 2005. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ hãy nhận xét và rút ra những kết luận cần thiết. (Đơn vị Nghìn học sinh)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ và nhận xét sự gia tăng dân số nước ta từ 1921 đến 2000

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu dưới đây về tỉ lệ tăng tự nhiên của dân số nước ta từ năm 1921 đến năm 2000, hãy vẽ biểu đồ và nhận xét sự gia tăng dân số nước ta trong thời gian nói trên.(Đơn vị %/năm)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét về tình trạng thất nghiệp theo các vùng

Giải bài tập Địa lí: (Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Cho bảng số liệu về tình trạng thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi tại khu vực thành thị nước ta phân theo các vùng lớn năm 2001 sau đây. (Đơn vị % so với tổng số lao động)

Xem tiếp...

Giải bài tập Địa lí: Vẽ đồ thị thể hiện số dân nước ta trong thời gian từ 1901- 2005

Giải bài tập Địa lí:(Bài tập thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Vẽ đồ thị thể hiện số dân nước ta trong thời gian từ 1901- 2005 theo bảng số liêu dưới đây:

 Số dân nước ta trong thời gian 1901-2005. ( Đơn vị triệu ngươì)

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...